بهترین فیلم خارجی زبان

برنده جایزه
The Zone of Interest